Wettelijke Informatie en Privacybeleid

1. IDENTIFICATIEGEGEVENS

In overeenstemming met de rapportageverplichtingen opgenomen in artikel 10 van de wet 34/2002 van 11 juli, over diensten voor de informatiemaatschappij en e-commerce (LSSICE), zijn de gegevens voor het identificeren van de eigenaar van deze website hierna beschreven:

Eigenaar: Jose Antonio Cantó Hidalgo (hierna CANTÓ ARQUITECTOS te benoemen)

Adres:  Plaza Portal de Elche 6, 1, 03001 Alicante

E-mail: canto@cantoarquitectos.es

Website: www.cantoarquitectos.es

Telefoon: +34 679 941 684 | +34 965 163 014

NIF: 31.856.736 B

Op deze website worden professionele technische diensten van de eigenaar aangeboden betreffende zijn bekwaamheid als architect en technische architect. De professionele gegevens die hem als zodanig kwalificeren zijn:

Titel: Architect

Instituut: Technische Hogeschool voor Architectuur van Valladolid

Vakcollege: Landelijk College voor Architecten van Alicante

Collegiaal nummer: 07123

Titel: Technische Architect

Instituut: Technische Hogeschool voor Architectuur van Sevilla

Vakcollege: Officiële Hogeschool voor Bouwkundig Ingenieurs, Architecten, Alicante Bouwtechnici en Ingenieurs (COAATIEA)

Collegiaal nummer: 03066

.

2. GEBRUIKERS

CANTÓ ARQUITECTOS stelt de gebruiker in staat voor de toegang en/of gebruik van het portaal, door wie de hier vermelde Algemene Voorwaarden worden geaccepteerd voor dergelijke toegang en/of gebruik. De bovengenoemde voorwaarden zijn van toepassing ongeacht de Algemene Voorwaarden, wanneer deze handhaafbaar zijn.

.

3. GEBRUIK VAN HET PORTAAL

www.cantoarquitectos.es geeft toegang tot een veelheid aan informatie, diensten en gegevens (hierna “inhoud” te benoemen) op internet dat behoort tot CANTÓ ARQUITECTOS of haar licentiegevers waarop de gebruiker toegang kan krijgen. De gebruiker aanvaardt de verantwoordelijkheid voor het gebruik van de portaal. Deze verantwoordelijkheid strekt zich uit tot de noodzakelijke registratie voor het  verkrijgen van toegang tot bepaalde diensten of inhoud. Met deze registratie zal de GEBRUIKER verantwoordelijk zijn voor het aanleveren van juiste en rechtmatige informatie. Ten gevolge van deze registratie zal de gebruiker worden voorzien van een wachtwoord, waarvoor hij of zij verantwoordelijk is en zal instaan voor het zorgvuldig en vertrouwelijk gebruik hiervan. De gebruiker is gehouden tot het op passende wijze gebruikmaken van de door CANTÓ ARQUITECTOS aangeboden inhoud en diensten op de website. De gebruiker mag deze inhoud niet gebruiken voor: (ter illustratie maar niet beperkt tot)

(1) Onrechtmatige of illegale doeleinden, in strijd met de goede trouw en openbare orde.

(2) Verspreiden van inhoud of propaganda van racistische, xenofobische, pornografische, of illegale aard, of het pleiten voor terrorisme of tegen mensenrechten.

(3) Het beschadigen van fysieke of logische systemen van CANTÓ ARQUITECTOS, haar leveranciers of derden, het introduceren of verspreiden van computervirussen of enige andere fysieke of logische systemen die in staat zijn om de bovengenoemde schade te verrichten.

(4) Toegang proberen te verkrijgen, en indien van toepassing, e-mail accounts van andere gebruikers proberen te gebruiken en hun berichten te wijzigen of manipuleren. CANTÓ ARQUITECTOS behoudt het recht om geplaatste reacties en bijdragen te verwijderen waneer deze het respect voor menselijke waardigheid schenden, discriminerend, xenofobisch, racistisch of pornografisch van aard zijn, een bedreiging vormen voor jeugd of kinderen, de publieke orde en veiligheid, of die volgens haar mening niet geschikt voor publicatie zijn. In elk geval zal CANTÓ ARQUITECTOS niet verantwoordelijk zijn voor de meningen die worden geuit door gebruikers via forums, chatrooms of andere participatiemiddelen.

.

4. GEGEVENSBESCHERMING

CANTÓ ARQUITECTOS voldoet te allen tijde aan de richtsnoeren van de wet 15/1999 van 13 december aangaande de Bescherming van Persoonsgegevens, koninklijk decreet 1720/2007 van 21 december over goedkeuring van het reglement van de ontwikkeling van de organieke wet, en andere huidige regelgeving, en beoogt correct gebruik en behandeling van persoonsgegevens van gebruikers te waarborgen. Om dit succesvol te kunnen doen, wordt de gebruiker bij elke gevraagde dienst van CANTÓ ARQUITECTOS geïnformeerd bij elk formulier met persoonsgegevens over het bestaan en aanvaarding van de bepaalde voorwaarden van het verwerken van informatie in elk geval, en geeft informatie over de verantwoordelijkheid van het bestand, het adres van degene die hiervoor verantwoordelijkheid draagt, de mogelijkheid om rechten uit te oefenen t.a.v. toegang, rectificatie, annulering of tegenstand, het doeleinde van de gegevensverwerking en communicatiemiddelen met derden indien van toepassing. Het bedrijf achter de opzet van de website rapporteert ook dat het voldoet aan de wet 34/2002 van 11 juli van de diensten voor de informatiemaatschappij en het elektronisch handelsverkeer, en de gebruiker wordt gevraagd te allen tijde toestemming te geven voor de verwerking van zijn of haar e-mailadres voor bedrijfsdoeleinden.

.

5. INTELLECTUELE EIGENDOM

Als rechtsverkrijgende beschikt CANTÓ ARQUITECTOS over de intellectuele en industriële rechten van de website, alsook de elementen die hierin zijn opgenomen (afbeeldingen, tekst, video, software, handelsmerken of logo’s, structuur, ontwerp, brontekst, etc.)

Alle rechten voorbehouden. Op grond van de bepalingen van artikelen 8 en 32.1, tweede paragraaf, inzake intellectueel eigendom, is het uitdrukkelijk verboden de reproductie, distributie en openbaarmaking, waaronder het beschikbaar stellen van een deel of het geheel van de inhoud, in welke vorm of welke technische wijze dan ook, voor commerciële doeleinden, zonder de autorisatie van CANTÓ ARQUITECTOS. De gebruiker verbindt zich ertoe de rechten van intellectuele eigendom in bezit van CANTÓ ARQUITECTOS te respecteren. Het is toegestaan de portaal-elementen te bekijken en zelfs te printen, kopiëren en op te slaan op de harde schrijf van de computer of andere hardware, op voorwaarde dat deze uitsluitend en exclusief voor persoonlijk en privé gebruik is. De gebruiker dient geen enkele beveiligingssysteem dat op de pagina’s van CANTÓ ARQUITECTOS is geïnstalleerd te verwijderen, wijzigen, ontwijken of manipuleren.

.

6.UITSLUITING VAN GARANTIES EN AANSPRAKELIJKHEID

CANTÓ ARQUITECTOS is onder geen omstandigheden aansprakelijk voor beschadigingen van welke aard dan ook die zijn ontstaan bij wijze van illustratie, enige fouten of gebreken in de inhoud, onvoldoende beschikbaarheid van het portaal of het overdragen van virussen of malwareprogramma’s in de inhoud, ondanks dat zij alle noodzakelijke technologische maatregelen hebben genomen om dit te voorkomen.

.

7. MODIFICATIES

CANTÓ ARQUITECTOS behoudt het recht om aangekondigde wijzingen door te voeren die noodzakelijk worden geacht voor de website. De inhoud van de website en hierop aangeboden diensten kunnen worden veranderd, gewijzigd of toegevoegd, alsook de manier waarop deze zijn gepresenteerd of gesitueerd.

.

8. LINKS

In het geval dat er links of hyperlinks naar andere internetsites voorkomen op www.cantoarquitectos.es, zal CANTÓ ARQUITECTOS geen enkele controle uitoefenen op dergelijke sites en de inhoud hiervan. Onder geen omstandigheden zal CANTÓ ARQUITECTOS verantwoordelijkheid dragen over de inhoud van links naar andere websites, noch garantie geven van de technische beschikbaarheid, kwaliteit, betrouwbaarheid, juistheid, volledigheid, geldigheid en grondwettigheid van enige materiaal of informatie vermeld in hyperlinks en op andere internetsites. Ook een verwijzing naar deze externe verbindingen houdt niet in dat er sprake is van een associatie, fusie of partnerschap met de verbonden eenheden.

.

9. RECHT VAN UITSLUITING

CANTÓ ARQUITECTOS behoudt het recht om toegang te weigeren en/of aangeboden diensten in te trekken zonder voorafgaande kennisgeving, op eigen initiatief of die van derden, aan de gebruikers die deze Algemene Voorwaarden overtreden.

.

10. ALGEMEEN

CANTÓ ARQUITECTOS zal de schending van deze voorwaarden of enige misbruik van de website vervolgen, en alle civiele en strafrechtelijke acties uitoefenen die volgens het recht van toepassing zijn.

.

11. WIJZIGING EN LOOPTIJD VAN DEZE VOORWAARDEN

CANTÓ ARQUITECTOS kan de voorwaarden die hier zijn gespecificeerd en naar behoren gepubliceerd, te allen tijde wijzigen. Deze voorwaarden zijn geldig volgens hun exposure en blijven geldig totdat deze gewijzigd worden door anderen zoals naar behoren gepubliceerd.

.

12. WEBANALYSES

www.cantoarquitectos.es gebruikt een data analyse service (Google Analytics) die “cookies” gebruikt, dat houdt in, bestanden die naar de computer van de GEBRUIKER worden gestuurd om activiteitenverslagen te maken van bezoeken aan onze website en de geraadpleegde onderdelen zonder persoonlijke gegevens openbaar te maken. U kunt dit weigeren door dit te selecteren bij uw browserinstellingen. Het aanvaarden hiervan impliceert de aanvaarding van de verwerking van informatie voor bovengenoemde doeleinden.

.

13. TOEPASSELIJK RECHT EN JURISDICTIE

Op de relatie tussen CANTÓ ARQUITECTOS en de GEBRUIKER is Spaanse wetgeving van toepassing en alle geschillen zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement Alicante.